Geografi

Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret´

Eleven skall
- ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i geografi som behövs för att kunna reflektera över hur människans handlingar påverkar miljön,
- förstå vad en karta är och hur den kan användas, vara förtrogen med globen och känna till olika platsers och områdens lägen i förhållande till varandra samt kunna uppskatta avstånd,
- känna till några krafter som format jordytan och förändrar landskapet samt utifrån detta och egna iakttagelser och upplevelser i närmiljön kunna ge exempel på sådana förändringar,
- känna till några grundläggande egenskaper hos svenska landskapstyper och beskriva hur människor för och nu lever och arbetar i olika miljöer,
- genom egna iakttagelser och mätningar förstå innebörden av begreppet väder, klimat och årstider och ha kännedom om och visa hur sådana förhållanden varierar mellan olika områden.

År l Känna till världskartan och världsdelarna.
Kunna peka ut Sverige och elevens föräldrars hemland.
Kunna de fyra årstiderna och vad som skiljer dem åt.

År 2 Känna till jordgloben
Kunna avläsa termometern.
Känna till de vanligaste symbolerna på världskartan.
Kunna månadernas namn.
Diskutera och förklara händelser som inträffar, t ex lavin, översvämning och
jordbävning.
Känna till något om solens och månens påverkan på jorden.
Känna till begreppen skog, äng, åker och sjö, samt veta något om det som växer
där.
Känna till allemansrätten.

År 3 Förstå jordgloben, veta vad en karta är och hur den används; kunna några vanliga karttecken
Förstå geografiska begrepp, som t ex sjö, flod och udde.
Känna till hembygdens landskapstyper.
Kunna jämföra hur närområdet har förändrats från förr till nu.
Känna till istidens påverkan på landskapet.
Känna till jordens ursprung och utveckling.

År 4 Sveriges karta - relevanta namnkunskaper
Kunna göra några enklare analyser med hjälp av en Sverigekarta, som t ex att förstå
karttecknen, kunna göra enklare avstånds- och storleksmätningar; förstå riktningar,
topografii, koordinatsystemet med sökningar i register.
Känna till de olika landskapstyperna i Sverige och de förutsättningar som de ger för människans dagliga liv.
Känna till hur väder och klimat skiljer sig mellan de olika landskapstyperna, t ex fjäll-kustbygd.
Känna till några av de inre och yttre naturkrafter som har påverkat och påverkar landskapets utseende.
Känna till några viktiga faktorer i vår närhet som påverkar vår miljö (ex. avfall, bilism).

År 5 Europas karta - relevanta namnkunskaper
Känna till hur väder och klimat skiljer sig mellan olika länder i Europa.
Känna till några inre och yttre naturkrafter som har påverkat och påverkar landskapets
utseende i Europa; känna till några typiska exempel på områden som påverkats av
dessa områden, som t ex Alperna och Island.
Känna till på vilket sätt vi själva kan påverka närmiljön - positivt och negativt.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall
- ha kunskap om världskartan och känna till viktiga namn, läges- och storleksrelationer, hitta på globen och genom kartjämförelser kunna dra slutsatser om natur- och kulturlandskapet och om människans levnadsvillkor,
- örstå vad som utgör resurser i naturen, kunna se samband mellan naturresurser och människors verksamheter, ge exempel på hur människors handlingar påverkar miljön och visa på olika alternativ i miljöfrågor,
- ha kännedom om hur människor lever och arbetar i skilda miljöer i världen och om faktorer som påverkar dessa förhållanden samt reflektera över möjligheter till förändringar,
- ha kunskap om några av de viktigaste naturgivna processerna som formar och förändrar landskapet och känna till huvuddragen vad gäller klimat- och vegetationszonerna i världen,
- kunna med exempel visa hur viktiga förändringar i samhället såsom industrialisering, urbanisering och globalisering av kommunikationer, produktion och handel har påverkat och påverkar landskapet och människors levnadsvillkor samt reflektera och formulera frågor kring detta,
- kunna beskriva, jämföra, analysera och presentera områden och förhållanden genom att arbeta med geografisk information, göra mätningar och iakttagelser och själv göra kartor, bilder, och diagram samt skriva texter.

År 6 Världsdelarnas karta - relevanta namnkunskaper
Kunskap om kartans uppbyggnad.
Kunskap om hur man använder kartan som redskap för att inhämta
information om klimat, vegetation, befolkning mm.

Senast uppdaterad 2010-11-15